Politica de confidențialitate

În continuare este prezentată „Politica de confidențialitate” pentru aplicarea Regulamentului (UE) 2016/679 – G.D.P.R.

I. ANGAJAMENTUL NOSTRU CU PRIVIRE LA DATELE DUMNEAVOASTRĂ CU CARACTER PERSONAL

Fundația Misericors - Trup pentru suflet („Fundația Misericors”), cu sediul în București, sector 2, bld. Ferdinand I, nr. 58, sc. C, et. 1, biroul nr.2, se angajează să implementeze standarde ridicate de confidențialitate și transparență cu privire la datele cu caracter personal pe care le colectăm și prelucrăm în activitatea noastră.

Această Politica de confidențialitate privește datele personale ale donatorilor, sponsorilor, beneficiarilor, reprezenanților legali ai acestora, colaboratori cu care societatea are contact prin prisma activității desfășurate, ale partenerilor de afaceri și ale tuturor celor care accesează site-ul ajuta.misericors.com sau trimit o cerere directă Fundația Misericors - Trup pentru suflet în vederea promovării unei campanii sau în orice alte scopuri.

Politica de confidențialitate descrie categoriile datelor dumneavoastră pe care le prelucrăm, modalitatea și scopurile în care le colectăm, modul în care prelucrăm datele cu caracter personal, perioada pentru care vor fi stocate, în ce situații transferăm aceste date, precum și drepturile și opțiunile de care dispun persoanele vizate în acest sens.

II. OPERATORUL DATELOR DUMNEAVOASTRĂ CU CARACTER PERSONAL

Datele noastre de identificare în relația cu dumneavoastră sunt: Fundația Misericors - Trup pentru suflet („Fundația Misericors”), cu sediul în București, sector 2, bld. Ferdinand I, nr. 58, sc. C, et. 1, biroul nr. 2, CUI 37857696, e-mail fundatia@misericors.com

III. CARE SUNT DATELE CU CARACTER PERSONAL PE CARE LE PRELUCRĂM

Datele cu caracter personal pe care le prelucrăm, în funcție de scopul pentru care ne contactați sau vă contactam, pot include:

IV. CUM COLECTĂM DATELE DUMNEAVOASTRĂ CU CARACTER PERSONAL

Putem colecta date cu caracter personal cu privire la persoana dumneavoastră în împrejurări precum:

Totodată, este posibil ca în anumite împrejurări să colectăm date cu caracter personal cu privire la dumneavoastră de la o sursă terță.

V. TEMEIURI JURIDICE ȘI SCOPURILE PENTRU PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Datele personale ale beneficiarilor/ reprezentanților legali ai beneficiarilor care contactează în orice mod ȘI Fundația Misericors, cum ar fi numele, adresa, detalii privind starea de sănătate, diagnostice, e-mailul, contul bancar, imagini foto, video, uneori și codul numeric personal, vor fi colectate și prelucrate pentru a face demersurile în vederea promovării campaniei de strângere de fonduri.

Datele personale ale donatorilor, respectiv numele și adresa de e-mail ne vor fi comunicate automat de către procesatorul de plăți.

Orice operațiune de prelucrare a datelor dumneavoastră cu caracter personal va fi efectuată în următoarele scopuri:

În orice moment, aveți dreptul de a vă retrage consimțământul. Retragerea consimțământului dumneavoastră nu va afecta legalitatea prelucrării pe baza consimțământului de dinaintea retragerii acestuia. În vederea retragerii consimțământului dumneavoastră pentru orice prelucrare asupra căreia ați consimțit în prealabil, vă rugăm să ne comunicați un e-mail la fundatia@misericors.com sau să ne trimiteți o notificare la adresa Bulevardul Ferdinand I, nr. 58, sc. C, et. 1, biroul nr. 2, Sector 2, București.

În cazul în care vă retrageți consimțământul, Fundația Misericors nu va mai prelucra datele dumneavoastră și va lua măsurile corespunzătoare pentru ștergerea oricăror înregistrări cu datele dumneavoastră cu caracter personal.

Prin retragerea consimțământului înțelegeți că Fundația Misericors nu va mai putea promova campania dvs. în vederea strângerii de fonduri. Totuși, în cazul în care prelucrarea este strict necesară în vederea efectuării activităţii angajate de Fundația Misericors iar prelucrarea s-ar putea baza pe alte temeiuri legale prevăzute de legislația în vigoare, Fundația Misericors va proceda la prelucrarea respectivă și vă va informa în acest sens.

VI. PARTAJAREA DATELOR DUMNEAVOASTRĂ CU CARACTER PERSONAL

Fundația Misericors va face publice toate datele dvs. cu caracter personal pe care ni le-ați furnizat, date pe care Fundația Misericors le apreciază necesare promovării campaniei de strângere de fonduri. Partajarea se va face atât pe site-ul ajuta.misericors.com dar și pe toate canalele media, inclusiv Facebook pe care Fundația Misericors le utilizează.

Datele cu caracter personal colectate și prelucrate de Fundația Misericors pot fi transmise către terțe părți, inclusiv alte țări din Uniunea Europeană, dacă aceasta este o obligație legală, ca urmare a solicitării persoanei vizate sau la solicitarea unui entități publice, în vederea îndeplinirii atribuțiilor specifice care îi revin prin lege.

Vă putem partaja datele cu caracter personal în următoarele împrejurări:

Dacă sunteți donator/ beneficiar, vă putem divulga datele cu caracter personal către:

a) serviciile externalizate ale Fundația Misericors care asigură buna desfășurare a activităţii noastre;

b) instituțiile publice, conform obligațiilor prevăzute de legislația în vigoare;

c) avocați, executori judecătorești, notari publici în cazul în care partajarea este impusă pentru apărarea drepturilor noastre legitime;

d) orice terț căruia îi cesionăm/ novăm orice drepturi sau obligații;

e) serviciile poștale și de curierat cu care colaborăm dacă va fi necesar să vă transmitem vreo notificare/ adresă.

Fundația Misericors va păstra controlul asupra datelor dumneavoastră cu caracter personal și va folosi măsuri corespunzătoare de protecție, conform legii aplicabile, pentru a asigura integritatea și securitatea datelor dumneavoastră cu caracter personal în momentul solicitării respectivilor prestatori de servicii.

VII. DATE CU CARACTER PERSONAL PE CARE NI LE FURNIZAȚI CU PRIVIRE LA ALTE PERSOANE FIZICE

În situația în care ne furnizați date cu caracter personal cu privire la o altă persoană fizică trebuie să vă asigurați că aveți dreptul de a ne divulga aceste date cu caracter personal și că, fără a mai lua alte măsuri, putem colecta, folosi și divulga acele date cu caracter personal.

În special, trebuie să vă asigurați că persoana fizică în cauză are cunoștință de aspecte precum: identitatea noastră, modul în care ne poate contacta, scopurile în care colectăm, practicile noastre de divulgare a datelor cu caracter personal; drepturile persoanei fizice cu privire la datele cu caracter personal și dreptul de a depune plângeri cu privire la gestionarea datelor cu caracter personal.

VIII. PĂSTRAREA SECURITĂȚII DATELOR DUMNEAVOASTRĂ CU CARACTER PERSONAL

La nivelul Fundației Misericors au fost implementate măsuri tehnice și organizatorice pentru păstrarea confidențialității și securității datelor dumneavoastră cu caracter personal, în conformitate cu procedurile noastre interne cu privire la stocarea, divulgarea și accesarea datelor cu caracter personal. Datele cu caracter personal pot fi păstrate pe sistemele noastre tehnologice de date cu caracter personal și/ sau în format tipărit, în spații special amenajate.

IX. TRANSFERUL DATELOR DUMNEAVOASTRĂ CU CARACTER PERSONAL ÎN STRĂINĂTATE

Am putea să vă transferăm datele cu caracter personal în țări situate în cadrul UE, SEE sau în alte țări.

În aceste cazuri, ne vom asigura că aceste transferuri internaționale sunt efectuate sub rezerva unor măsuri de protecție corespunzătoare sau potrivite, așa cum se impune prin Regulamentul General privind Protecția Datelor (UE) 2016/679 sau alte legi aplicabile.

X. ACTUALIZAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

În cazul în care oricare dintre datele cu caracter personal pe care ni le-ați furnizat suferă modificări, spre exemplu dacă vă schimbați prenumele, numele sau adresa de e-mail sau dacă doriți să anulați orice fel de cerere către noi, sau dacă luați cunoștință de faptul că deținem orice date cu caracter personal incorecte cu privire la dumneavoastră, vă rugăm să ne anunțați prin transmiterea unui e-mail la adresa fundatia@misericors.com.

În același timp, vom lua măsuri pentru actualizarea periodică a evidențelor noastre cu privire la datele dumneavoastră cu caracter personal, dar nu vom fi răspunzători pentru nicio modificare neprevăzută a datelor dumneavoastră cu caracter personal.

XI. CÂT TIMP PĂSTRĂM DATELE DUMNEAVOASTRĂ CU CARACTER PERSONAL

Fundația Misericors a implementat măsuri tehnice și organizatorice pentru derularea corespunzătoare a procesului și criteriilor prevăzute pentru ștergerea sau eliminarea datelor dumneavoastră cu caracter personal.

Intenționăm să păstrăm datele dumneavoastră personale atât pe durata desfășurării relațiilor campaniilor de strângere de fonduri cât și ulterior, pentru promovarea site-ului și a activităților noastre în conformitate cu politicile noastre interne dar și cu obligațiile legale care ne revin.

În cazul în care datele nu sunt colectate în contextul unui contract, aceste date vor fi păstrate atât timp cât este necesar pentru atingerea scopului colectării datelor preconizate.

În cazul în care se vor identifica date care nu mai sunt necesare, acestea se vor anonimiza sau se vor șterge.

Datele pentru reținerea cărora există temei legal vor fi arhivate, cu respectarea garanțiilor privind securitatea datelor.

XII. CARE SUNT DREPTURILE DUMNEAVOASTRĂ ÎN LEGĂTURĂ CU PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL ȘI CUM LE PUTEȚI EXERCITA

În conformitate cu reglementările aplicabile, aveți următoarele drepturi:

Cu toate acestea, accesul dumneavoastră a datele prelucrate poate fi exercitat numai în măsura în care nu se aduce atingere drepturilor și libertăților altor persoane;

Cu toate acestea, nu se va proceda la ștergerea datelor atunci când prelucrarea este necesară pentru:

- exercitarea dreptului la liberă exprimare și la informare;

- respectarea unei obligații legale care prevede prelucrarea în temeiul dreptului Uniunii sau al dreptului intern care se aplică societății sau pentru îndeplinirea unei sarcini executate în interes public;

- pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță.

În plus, atunci când Fundația Misericors a făcut publice în contextul campaniilor de strângere de fonduri datele a căror ștergere se solicită și dumneavoastră cereți inclusiv ștergerea datelor de la orice destinatari, ea va fi ținută în mod rezonabil prin măsuri adecvate (inclusiv tehnice) să asigure informarea destinatarilor datelor cu privire la o astfel de solicitare.

Restricționarea se aplică atunci când:

- contestați exercitarea datelor, pentru o perioadă care ne permite să verificăm exactitatea datelor;

- prelucrarea este ilegală, iar dumneavoastră vă opuneți ștergerii datelor cu caracter personal, solicitând în schimb restricționarea utilizării lor;

- v-ați opus prelucrării, în conformitate cu prevederile legale ce reglementează dreptul dumneavoastră la opoziție, pentru intervalul de timp în care se verifică dacă drepturile legitime ale noastre prevalează asupra celor ale dumneavoastră.

În această situație, noi nu vom mai putea prelucra datele cu caracter personal, cu excepția cazului în care vom demonstra existența unor motive legitime și imperioase care justifică prelucrarea și care prevalează asupra intereselor, drepturilor și libertăților dumneavoastră sau că scopul prelucrării este constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță.

a) prelucrarea se bazează pe consimțământ sau este necesară pentru executarea unui contract la care sunteți parte sau pentru a face demersuri la cererea dumneavoastră înainte de încheierea unui contract; și

b) este realizată prin mijloace automate (nu în formă fizică/hârtie, ci prin orice mijloace automatizate).

În cazul în care doriți să vă exercitați drepturile enumerate mai sus, vă rugăm să trimiteți o scrisoare la adresa Bulevardul Ferdinand I, nr. 58, scara C, et. 4, biroul nr. 2, Sector 2, București sau un e-mail la următoarea adresă fundatia@misericors.com.

Vă rugăm ca în scop de identificare și de a împiedica divulgarea neautorizată a datelor, să includeți un scan/o copie a cărții dumneavoastră de identitate.

În conformitate cu regulamentul aplicabil, în situații în care veți constata că v-au fost încălcate drepturile dumneavoastră cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal, pe lângă drepturile de mai sus, aveți dreptul să depuneți o reclamație la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal – cu sediul în Bd. Gheorghe Magheru nr. 28-30, București, România.

XII. INFORMAREA DUMNAVOASTRĂ CU PRIVIRE LA BREȘELE DE SECURITATE

Vă asigurăm că am procedat la instruirea persoanelor implicate în procesele de prelucrare a datelor astfel încât acestea să poată identifica breșele de securitate și să le aducă la cunoștința persoanelor responsabile pentru a lua măsurile necesare în vederea analizei și limitării consecințelor breșei de securitate și, după caz, în vederea notificării autorității de supraveghere și eventual a persoanelor vizate.

Societatea noastră va notifica breșele de securitate a căror notificare este obligatorie (susceptibile să genereze un risc pentru drepturile și libertățile persoanelor vizate) către autoritatea de supraveghere a prelucrării datelor cu caracter personal.

În cazurile în care notificarea autorității este obligatorie, aceasta va fi făcută „fără întârziere”, de principiu nu mai târziu de 72 de ore de la data la care operatorul a luat la cunoștință de existența breșei.

La pregătirea notificării, operatorul va urmări să protejeze confidențialitatea informațiilor oferite de dumneavoastră sens în care vor oferi autorității detalii despre categoriile și numărul persoanelor afectate, fără însă a compromite confidențialitatea datelor primite.

În cazul apariției unei breșe de securitate, vom proceda la informarea dumneavoastră pentru a putea adopta măsuri de protecție, de principiu nu mai târziu de 72 de ore de la data la care am luat la cunoștință de existența breșei.

Informarea dumneavoastră va fi realizată numai dacă incidentul de securitate este susceptibil să genereze un risc ridicat pentru drepturile și libertățile dumneavoastră.

Dacă circumstanțele concrete nu reclamă o altă abordare, informarea se va face printr-o comunicare adresată direct, printr-un mijloc de comunicare corespunzător (poștă electronică, SMS etc.).

Cu titlu de excepție, doar în situația în care contactarea directă ar presupune un efort disproporționat, se poate face o informare publică.

Garantăm că veți fi informat despre orice evoluții noi legate de incident și despre măsurile pe care le vom lua în legatură cu acesta, consultându-vă pentru a limita consecințele incidentului și pentru a preveni reapariția acestuia.

În ceea ce privește fiecare încălcare, va vom ajuta, în orice mod, care va include furnizarea de informații suficiente, precum și sprijin în investigațiile efectuate de către autoritatea de reglementare, cu scopul de a remedia și de a investiga încălcarea, de a preveni viitoare incidente, de a limita impactul incidentului asupra părților implicate și/ sau limita prejudiciul produs dumneavoastră, ca o consecința a încălcării securității.

XIV. ACTUALIZĂRI ALE POLITICII DE CONFIDENȚIALITATE

Cea mai recentă actualizare a acestei Politici de confidențialitate a fost realizată la data de 02 Iulie 2019. Ne rezervăm dreptul de a actualiza și modifica periodic această Politică de Confidențialitate, pentru a reflecta orice modificări ale modului în care prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal sau orice modificări ale cerințelor legale. În cazul oricărei astfel de modificări, vom afișa pe pagina noastră de internet versiunea modificată a Politicii de Confidențialitate și/sau o vă vom pune la dispoziție în alt mod.

Ultima actualizare: 21.02.2020